Referat af Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. fra starten i 1994 til Biomasseanlægget blev etableret i 2014 skrevet af tidligere formand Hans P. Christensen

 

 

Inden underskrivelsen af kontrakten var der forud foregået en masse møder og kontakter.

Stiftende generalforsamling i Ejsing Fjernvarmeforsyning afholdtes i Ejsing Forsamlingshus den 8. marts 1994 hvor der blev valgt en bestyrelse, som bestod af: Hans P. Christensen (formand) Jørn Bedsted (næstformand) Tage Pedersen (kaserer) Jens Erik Vesterager og Ole Olesen

Det var nærliggende at Ejsing Fjernvarme søgte kontakt med Vinderup fjerkræslagteri, som på samme tid  var igang med  at bygge et nyt fjerkræslagteri i Tværmose, samtidig med at vi i Ejsing var igang med at undersøge om vi kunne etablere fjernvarme i Ejsing, .

Der blev etableret kontakt, Første forslag lød på at vi skulle etablere et fjernvarveværk der skulle levere varme til Vinderup Fjerkræslagteri. Dette blev afvist af Fjerkræslagteriet. Løsningen blev at Vinderup Fjerkræslagteri skulle investere i Fjernvarmeværket og sælge varme til Ejsing Fjernvarme.

Dettte krævede at der blev udarbejdet kontrakt og prisformel som kunne tiltrædes af begge parter.

Vi havde på forhånd lavet aftale med Jan Thorsen fra Nord Consult om rådgivning og assistance under hele forløbet.

Opgaven med at udarbejde kontrakt blev givet til Advokat Vibeke Hansen fra advokatfirmaet Dahl i Viborg, Prisformel blev udarbejdet af Thorkild Lindqist i samarbejde med Dansk Fjernvarmeforsyning.

Der var under forløbet lidt usikkerhed om gasprisen. Dette faldt dog på plads mellem Vinderup Fjerkræslagteri og Naturgas MIDT-Nord. Der gik nogle rygter om, at der ikke blev lavet en gasledning til Vinderup Fjerkræslagteri uden at Ejsing kom med.

Men det endte med at der blev udarbejdet en kontrakt som begge parter kunne være tjent med og tilslutte. Prisformel blev udarbejdet med en god pris og indbygget fornuftige reguleringer. Prisen blev 85 kr. MWh.

Hovedentreprisen blev efter licitation overgivet til Ivan Jacobsen i Struer og husinstallationer blev givet til Ejsing Smedeforretning.

Vi havde tilsvarende undersøgt hvad vi kunne købe varmen for hos Vinderup Fjernvarme. Den pris vi blev præsenteret for derfra var 325 kr pr. MWh i forhold til de 85 kr.pr MWh fra Vinderup Fjerkræslagteri. Helt urealistisk og uden interesse.

Oveni det hele byggede Vinderup Fjerkræslagteri en bygning der stod til rådighed for Ejsing Fjernvarme. Bygningen var indrettet med møderum og toilet og tenikrum til diverse installationer i forbindelse med fremsendelse af varme til Ejsing Fjermvarmeforsyning.

Der blev udarbejdet vedtægter og underskrevet kontrakter med brugerne i Ejsing.

(Angående kommunekreditlån.) kommunen ville ikke give kommunegaranti for husinstallationer, så dette måtte vi låne i banken, dette lån fik vi hurtigt afviklet, derfor havde vi en god likviditet. da lånet blev udarbejdet så vi kunne hæve på det selv efter at lånet var afdraget.

Den 26 august var vi klar til indvielse. Vi arrangerede åbent hus fra 10,00 – 13,00 for brugere og andre interesserede. Marie Poulsen klippede snoren. Og samtidig gav hun udtryk for glæde ved at kunne levere varme til Ejsing, da hun jo er født i Ejsing og Fjerkræslagteriet er bygget på en grund ikke langt fra hendes fødehjem.

Så kørte det derudaf indtil vi foretog den første aflæsning. Da viste det sig nemlig at vort nettab var 38 % i stedet for det beregnede 20 %. Vi indledte en retsag mod det rådgivende ingeniørfirma Nord Consult. Til at føre sagen valgte vi Peter Hviid fra Vinderup. Vi forlangte et stort beløb i erstatning, voldgiften blev først afsluttet to år senere på Golfhotel i Viborg. Vi vandt sagen men fik ikke noget økonomisk ud af det, udover at omkostninger blev betalt. En Voldgiftssag kan ikke ankes så vi måtte nøjes med krummerne. Men på trods af det øgede nettab lå vi stadig godt i forhold til landsgennemsnittet, hvad prisen angår.

 

I efteråret 2000 foreslog Rose Poultry en ændring af kontraktprisen.
Herunder et resumé af forløbet som jeg oplevede det:

Den 20 september fik vi et brev fra Rose Poultry A/S, hvor man i henhold til kontrakten side 6,2 sidste punkt anmodede om en genforhandling af prisfastsættelsen, vi blev bedt om at finde en dato for et sådant møde.  Datoen blev den 31.oktober kl. 14,00, (det er værd at bemærke. at på dette tidspunkt var der ikke noget hastværk) Efter samtaler med Jens J. Kristensen Rose Poultry A/S fik vi det indtryk det var prisbåndet og tarificeringen i den nye 5 årige kontrakt som Rose Poultry havde indgået med Dong der skulle drøftes.

I mødet den 31. oktober deltog fra Rose Poultry, Jens J. Kristensen og Per Pedersen. Fra Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.A., deltog Ole Olesen og undertegnede. Mødet blev afholdt i Rose Poultry,s mødelokaler. Ved mødets begyndelse blev der udleveret en dagsorden som lød således

  1. Velkomst
  2. Årsag til anmodning om genforhandling af priserne, Beregningseksempler fremlægges og gennemgås.
  3. Drøftelse af ny pristruktur, gaspris til elproduktion, nye elpriser og pris i forhold til landsgennemsnittet
  4. Tilskud fra Energistyrelsen.

 

Ifølge punkt 1. på dagsordenen blev vi præsenteret for beregningseksempler som bragte os i en slags choktilstand. Skulle disse beregninger ligge til grund for videre forhandlinger, ville det svare til at vi skulle hjem og hæve prisen pr. forbruger med ca 6000 kr.. Vi kom ikke videre med drøftelserne, da vi ikke havde bemyndigelse fra bestyrelsen til at acceptere noget overhovedet. Vi gjorde det klart at vi måtte tilbage til bestyrelsen og forelægge sagen. Vi gav ligeledes udtryk for, at vi måtte have Danske  Fjernvarmeværkes forening inddraget i hele genforhandlingsproblematikken. Rose Poultry tikendegav at de havde forsyningspligt overfor Ejsing, (selvfølgelig havde de det, der forelå jo en kontrakt.)

Vort indtryk af mødet var, at der forelå en skjult dagorden, som var blevet aftalt mellem Danske Kraftvarmeværker og Rose Poultry A/S. Det gik ud på at flytte nogle af Rose Poultry,s Produktionomkostninger over på fjernvarmeforbrugerne i Ejsing, som så senere kunne søge gældsanering  Det var helt sikkert snakken om de mange millioner som på det tidspunkt skulle uddeles til barmarksprojekterne der styrede udviklingen . På  bestyrelsesmødet den 2. nov 2000 besluttede en enig bestyrelse at inddrage  Danske Fjervarmeforening i behandlingen af genforhandlingen og ligeledes at vi fastholdt betingelserne der var nedfældet i kontrakten I forlængelse af mødet hos Rose Poultry den 31. oktober blev vi  af Rose Poultry og Danske Kraftvarmeværkers forening indbudt telefonisk til et møde hos Naturgas Midt-Nord I/S. Deltagere i dette møde var: Energistyrelsen, Danske Kraftvarmeværker, Kurt Risager fra Dansk Fjernvarme, H.P. Christensen og Jørgen Bedsted fra Ejsing fjernvarmeforsyning A.m.b.A. samt Energistyrelsen og Lading Fajstrup fjernvarme. Jeg vil ikke refere forløbet af mødet i Viborg men blot konstatere at det hele gik ud pa at vi skulle søge gældsanering, hvilket var en umulighed, da der ikke kan gives gældsanering til virksomheder der er tilknyttet industrivirksmheder

PÅ mødet poienterede Jørgen Kristensen fra Rose Poultry A/S at det skulle være slut med at sende tusindvis af kroner til Ejsing. Endvidere blev det pointeret at Rose Poultry A/S havde opsagt kontrakten med Ejsing Fjernvarmeforsyning. Det tunge skyts blev ført frem.. Det var tomme trusler, en underskrevet kontrakt kan jo ikke opsiges uden der er foreligger en konkret misligholdelse.

PÅ bestyrelsesmøde den 30. november hvor Kurt Risager fra DPF var tilstede. blev bestyrelsen orienteret om mødet i Viborg. Det videre forløb blev, at vi efterfølgende holdt et møde med Rose Poultry, som sandsynligvis må ende med at Rose Poultry ville køre en voldgiftsag mod os. Vi mener kontrakten er udformet sådan at den er i takt med priudviklingen og på det grundlag er der ikke nogen grund til at genforhandle.

19/12 afholdtes møde med Rose Poultry A/S, hvor Kurt Risager fra Dansk Fjernvarme var tilstede, HP. Christensen, Jørgen Bedsted , Ole Olesen repræsenterede Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. Fra Rose Poultry A/S mødte Per Pedersen og Jens J. Christensen, samt en repræsemtant fra Danske Kraftvarmeværker., mødet blev holdt i vores mødelokale. Indledningen fra Rose Poultry A/S var klar, en prisforhøjelse som vi ikke kunne acceptere.  Efter lidt snak frem og tilbage, meddelte Per Pedersen at det var spild af tid at fortsætte drøftelserne og det kunne vi jo kun give ham ret i.Dette resultat blev så bekendtgjort for bestyrelsen på et fyraftensmøde den 21/12 efter det afventede vi det videre forløb

Rose Poultry A/S anlagde så en voldgiftssag mod os og dette måtte vi jo så forholde os til. Først måtte vi have en advokat til at føre sagen for os. Vi henvendte os først til Vibeke Hansen fra advokatfirmaet Dahl i Viborg, om hun ville føre sagen for os. Det synes vi var naturligt da hun jo havde formuleret den godkendte kontrakt. Hun afslog fordi advokatfirmaet hun var tilknyttet præsenterede  Rose Poultry A/S i enkelte sager.

Hun foreslog os at rette henvindelse til Advokat Eigil Worm, der var tilknyttet et Københavns advokatfirma. Eigil Worm havde den fordel at han var ekspert i varmeforsyning. Eigil Worm sagde ja og den beslutning kom vi ikke til at fortryde.

Sagen kom igang og det blev et længere forløb end vi havde forudset, Sagen kom til at køre over 4 år,. mange møder syn og skøn o.s.v.. Jeg vil ikke uddybe hele forløbet, det hele kan læses i fire a – 4 mapper som findes på Fjernvarmens kontor.

Vi vandt sagen:

Kendelsen refererer jeg herunder:

Udskrift af Protokollen i Voldgiftssagen. Rose Poultry A/S mod Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Den 21. juni kl. 9,00 blev voldgiftretten i sagen Rose Poultry A/S mod Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. sat på adressen Hotel Hilltop, Skive som klagerens repræsentant i voldgiftretten mødte serviceshef Poul Erik Madsen, som indklagedes repræsentant i voldgiftsretten mødte advokat Seligmann og som opmand fungerede advokat Bent Thrane.

For klageren og med økonomishef Jens Jørgen Kristensen og økonomidirektør Kurt Starbæk mødte advokat Anders Hedtoft.

For indklagede mødte advokat Eigil Worm med formand H.P. Christensen og bestyrelsesmedlem Ole Olesen og tidligere bestyrelsesmedlem Jens Erik Westerager.

Opmanden bød velkommen.

Advokat Anders Hedtoft nedlagde de i hans reviderede påstandsdukoment af 9. juni 2004 gengivne 8 påstande.

Advokat Eigil Worm nedlagde påstand om frifindelse

Advokat Eigil Worm nedlagde endvidere følgende sevstændige påstand:

“Klageren tilpligtes at anerkende, at den naturgaspris, GE, der indgår i parternes varmeafregning, skal være prisen på naturgas efter eltarif med de priser, der følger af den af klager indgåede prissikringsaftale med virkning fra indgåelsen af denne prissikringsaftale, og så længe denne består”

Over for den af indklagede nedlagte selstændige påstand påstod advokat Ander Hedtoft frifindelse.

Advokat Anders Hedtoft forelagde sagen supleret af advokat Eigil Worm.

Økonomichef Jørgen Kristensen afgav forklaring

Bestyrelseformand H.P. Christensen afgav forklaring.

Thorkild Lindquist afgav forklaring.

Jan Thorsen Hansen afgav forklaring

Sagen udsat til i morgen kl. 9,00

Voldgiftsretten hævet kl. 18,15

Den 22. juni kl. 9,00 blev voldgiftsretten på ny sat på Hotel Hilltop Skive, og voldgiftssagen fortsattes.

De i går mødte advokater og partsrepræsentanter var til stede bortset fra bestyrelsesmedlem Ole Olesen.

Ole Jensen D.F.F.afgav forklaring.

Syns- og skønsmanden, civilingeniør Jens Erik Larsen afgav forklaring..

Sagen procederedes.

Efter votering fremkom voldgiftretten med sin enstemmige tilkendegivelse vedrørende sagens udfald og opfordrede herunder klageren til at hæve sagen

Efter drøftelse med sine klienter erklærede advokat Anders Hedtoft, at klageren ønsker kendelse afsagt i retten.

Efter drøftelsen med formand H.P. Christensen erklærede Eigil Worm, at indklagede frafaldt sin selstændige påstand.

Efter at advokaterne og parterne havde forladt lokalet afsagdes der kl. 18,30 sålydende

 

Kendelse

Ved indgåelse af kontrakten af 11. november 1994 mellem sagens parter var begge parter repræsenteret af såvel tekniske som juridiske rådgivere. Kontrakten fastsatte en pris på 85 kr. pr. MWh, hvilket efter voldgiftsrettens opfattelse må anses for en billig pris. Kontrakten løber over en længere årrække og indeholder ud over en reguleringsklausul tillige en genforhandlingsklausul.

Efter kontraktens indgåelse replika ure disponerede indklagede i tillid hertil ved dels at “skrotte” oliefyr og ved dels at foretage en større investering i ledningsnet.

I slutningen af år 2000 ønskede klageren kontrakten genforhandlet, hvilket indklagede modsatte sig, Hvorefter klageren anlagde denne voldgiftssag, hvorunder klageren har nedlagt i alt 8 påstande. En betingelse for, at klageren måtte kunne få medhold i en eller flere af disse påstande, er,at klageren kan løfte sin bevisbyrde for, at betingelserne for genforhandling i kontraktens paragraf 85 stk 10, om “at prisdannelsen bliver ude af trit med den almindelige prisdannelse på varmeleveranceområdet, set i forhold til den fastsatte pris”, er opfyldt.

Efter denne bevisførelse, der har fundet sted for voldgiftretten  , at klageren ikke har løftet denne bevisbyrde. Det er tværtimod voldgiftrettens opfattelse, at indklagede, jøvnfør herved sagens hjælpebilag B.M.1med de deri indeholdte henvisninger til andre bilag, nærmest har godtgjort, at prisdannelsen er “i trit”.

Allerede som følge af det foran anførte, tager voldgiftsretten herefter indklagedes frifindelsespåstand til Følge.

 

Thi bestemmes:

Indklagede Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.A., frifindes.

I sagsomkostninger skal klageren, Rose Poulty A/S, til indklagede inden 14 dage betale 300,000 kr.

De omkostninger, der er forbundet med voldgiftrettens behandling af sagen, skal klageren betale til voldgiftretten efter nærmere opgørelse og påkrav fra opmanden.

Disse omkostninger betales inden 14 dage efter modtagelsen af påkravet.

Skiv den 22 juni 2004

B. Thrane.
Opmand

På det efterfølgende generalforsamling, blev der spurgt om det ikke var store honorarer til Advokater o.s.v. Jeg svarede med et spørgsmål: Hvem vil ikke investere 1 million og få 10 millioner igen. Det var dette beløb der svarede til det vi skulle betale indtil kontrakten udløb.

Under forløbet var der følere fra Rose Poultry A/s fremme om vi kunne forhandle uden om advokater. Det var vi ikke interesserede i, da vi kunne se at Eigil Worm havde godt fat i sagen, så vi fastholdt den indgåede kontrakt.

Efter afsigelsen af dommen, lykønskede  Rose Poultry A/S os med resultatet og ligesom konststerede – det var så det – så må vi videre – og erkendte at samarbejdet ikke fremover skal baseres på retsafgørelser.

 

Målerskift

I 2006 foretog vi målerskift. De gamle målere var blevet 10 år og opfyldte ikke længere kravene.

Vi indskiftede til nye målere fra Kamstrup. Multical 601, pris 500000 kr

Disse målere var med netværksfunktion. Der åbnede et væld af muligheder for trådløs dataopsamling, hvorved vi hurtigt og præcist kan registrere kundernes energiforbrug.  de indsamlede data kan overføres direkte til vort faktureringssystem, og kan afsløre lækager i såvel fjernvarme- som brugsvandsrør og lækalarmen sendes via fjrnkommunation. Dette giver et fantastiks mulighed for forbrugerservice, sparer på spædevandet og skåner miljøet. Desuden får forbrugerne mulighed for rabat på forsikringen. Med de nye målere opstår der en masse mulighederfor for bedre styring både for værket og brugerne.

 

Intelligent omløb

Vi investerede 100000 kr i inteligent omløb i 2012 – 2013, Investeringen blev etableret for bedre at styre fremløb til brugerne, fremløbet blev herved mere ensartet og styres af udetemperatur og vindforhold. Fordelene er mindre nettab og tilstrækkelig indgang hos forbrugerne, omløbet gav det første år en besparelse på 5,3 %

 

Selvevaluering

Selvevaluering er noget vi er pålagt af Energistyrelsen – det gik ud på at 3. regnskabsår skulle kontrolleres, det gjaldt årene 2008/09 -2009/10 – 2010/11.

Kontrollen skulle udføres af en uvildig Statsautoriseret revisor, kontrollen gjaldt Ejsing Fjernvarmeforsyning og vores ordinære revisionsfirma og omfattede,over/underdækning, afskrivninger, henlæggelser, eventuel værdipapirbeholdninger, indskudskapital og eventuel indregning af skattebeløb og afstemning til ekstern årsrapport.

Efter gennemgang af alle årgangene drog den statsauteriserede revisor følgende konklusion.

Vort arbejde har ikke givet anledning til forbehold.

 

2011 og 2012 nye forhandlinger med Rose Poultry

Disse forhandlinger opstod da et element i prisformlen blev indfaset og ikke længere var tilgængelig. Vi blev enige med Rose Poltry A/S at prisen skulle baseres på Nordpol gaspris, men her holdt enigheden op, prisen på drift og vedlighold kunne vi ikke acceptere. Der blev holdt adskillige møder uden at vi kom hinanden nærmere. Vi besluttede at vi måtte igang med vort eget projekt, nemlig et bioanlæg baseret på flis.Energitilsynet havde på dette tidspunkt  givet nødlidte fjernvarmeværker mulighed for at bruge biomateriale til opvarmning.

Vi prøvede også muligheden for transmisionsledning til Vinderup. Herfra var der dog ikke den store imødekommenhed.  Begrundelsen var at de ikke havde biogas nok til at de kunne levere varme til Ejsing.

PÅ generalforsamlingen den 25/9 2012 fik bestyrelsen bemyndighed til at arbejde videre med etakblering af et biogasanlæg og prøve at forhandle os ud af kontrakten med Rose Poultry A/S

Efter adskillige forsøg lykkes det, på mødet den 30.10.2012, efter at Victor Jensen, havde fremlgt beregninger over hvad vi kunne pruducere en MWh til på eget Biomasseanlæg, beregningerne viste  at vi kunne pruducere varme til det halve af den pris af det vi betalte Rose Poultry A/S på det tidspunkt.

Da Rose Poultry A/S blev præsentret for dette, blev vi direkte forespurgt om vi lagde op til en opsigelse af kontrakten, Til dette svarede vi ja.

Rose Poultry A/S var på det tidspunkt blevet opkøbet af en Finsk Koncern, så derfor skulle beslutningen træffes et andet sted., På et senere tidspunkt blev det bekræftet skriftlig at kontrakten kunne ophøre, når vi havde etableret vort Biomasseanlæg

Efter dette købte vi jord af Villy Fjeldsted med plads til Bioanlægget baseret på fyring med flis og med plads til at etablere solfangere på et senere tidspunkt.

Vi etablerede kontakt til Viktor Jensen fra DFP, Dansk Fjernvarmes Projektselskab om at lave et projektforslag, samtidig lavede vi aftale med Hvam Arkitektkontor angående udførelse af bygninger, vejanlæg o.s.v.

Det hele kom på plads, kommunegaranti, lokalplan, Licitation  o.s.v.

det nye Flisfyrede anlæg blev igangsat i februar 2014. Samtidig blev ledningen til Rose Poultry A/S kappet.

 

Til eftertanke

Det var lettere at drive Fjernvarmevirksomhed før Energistyrelsen lidt efter lidt har lagt deres hånd på Fjernvarmeselskaberne.  Før kunne vi opsamle kapital uden stramme regler, vi kunne opsamle kapital til senere brug og til uforudsette udgifter. Det var en sikkerhed for forbrugerne med opsamlet kapital til uforudsete udgifter, og derved undgå hasaderede op og ned gange i Fjernvarmepriserne.

Hermed slutter min beretning med ønske om en god fremtid for Ejsing fjernvarme A.m.b.A.

//