Artikel Ingeniøren

 

Ingeniøren

Fjernvarmeforsyning føler sig snydt af rådgivningsfirma, der skønnede et ledningstab. på 20 procent, mens det reelle tab er på 38 procent Borgerne i den lille by Ejsing i Vindeby Kommune mellem Skive og Holstebro har i stedet for billig fjernvarme, fået en kæmpe ekstraregning, der oven i købet vokser for hver ny forbruger, der kobles på. Årsagen er, at varmetabet i ledningerne er langt større end den rådgivende ingeniør forudsagde. – Vi ville jo godt have fjernvarme til Ejsing, så det kunne blive attraktivt at flytte til byen. Derfor lød en varmeudgift, der lå 25 procent under prisen ved opvarmning med oliefyr også tillokkende.

Men de lovede priser kan vi jo slet ikke holde. Sådan siger formanden for Ejsing Fjernvarmeforsyning, H.P. Christensen, der er skuffet over den behandling, borgerne i Ejsing har fået af det rådgivende ingeniørfirma, Nord-Consult fra Tange ved Bjerringbro. Derfor har Ejsing Fjernvarmeforsyning anlagt en voldgiftssag mod Nord-Consult og forlangt 1,6 millioner kroner på grund af dårlig rådgivning. Ligesom mange andre landsbyer fik Ejsing i starten af 90’erne en henvendelse fra Naturgas Midt/Nord, der var interesseret i at levere naturgas til Ejsing, og de introducerede i starten af 1994 Ejsing Sogneforening for rådgivningsfirmaet Nord-Consult. Senere blev Nord-Consult rådgiver for den nystiftede forening Ejsing Fjernvarmeforsyning, der arbejdede videre med planerne om et naturgasfyret kraftvarmeværk. Efter undersøgelser besluttede borgerne i Ejsing at lade sig tilslutte det kraftvarmeværk, som Vinderup Fjerkræslagteri ville opføre i et nybygget slagteri ikke langt fra Ejsing. Ejsing Fjern varmeforsyning er altså aftager af varme og består udelukkende som et varme veksleranlæg med pumper og forsyningsnet, og er derved anderledes stillet end andre bar marks projekter, der også producerer el til salg. – Det nye slagteri ligger inden for cykelafstand af Ejsing, så vi havde jo håb om at ansatte på slagteriet ville bosætte sig i Ej sing, blandt andet på grund af de billige varmepriser, fortæller H.P. Christensen. Til brug for borgernes beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i juni 1994 havde Nord-Consult udarbejdet et anlægsbudget, der fortalte om gennemsnitskundens udgifter ved henholdsvis individuel oliefyring og kollektiv naturgasfyring. – Vi blev lovet en sikker var mepris, der lå cirka 25 procent under prisen ved fortsat fyring med oliefyr. Det var de tal, borgerne i Ejsing besluttede sig ud fra, siger H.P. Christensen.
FLERE FJERNVARMEKUNDER BETYDER HØJERE PRISER

Nord-Consult var også med til at udarbejde den kontrakt, der i november 1994 blev indgået mellem Ejsing Fjernvarmeforsyning og Vinderup Fjerkræ slag teri. – Fjerkræslagteriet ville jo gerne vide, hvor stort et aftag de kunne regne med fra os, så de kunne dimensionere deres anlæg efter det. Vi ville få varmen til en lav pris til et vist niveau, aftag derover skulle vi betale produktionsprisen for. Vi sagde til Nord-Consult, at grænsen for den billige varme skulle være sat så højt, at der var plads til nye forbrugere, for vi håbede jo at få bygget nogle nye huse. Grænsen for den lave pris blev 3400 MWh. Op til det aftag skal vi betale 85 kroner/MWh, aftag over 3400 betales med den rene produktionspris, cirka 300 kroner/MWh, forklarer H.P. Christensen. Ejsing Fjernvarmeforsyning har tilsluttet 124 huse, hvilket er en tilslutningsprocent på 95. På de ubebyggede grunde er der til slutningspligt. I maj 1995 begyndte de første borgere i Ejsing at få fjernvarme. Nord-Consult havde beregnet et årligt varmeaftag fra slagteriet på 2987,5 MWh. Den reelle købte mængde fra maj 95 til juni 96 viste sig at være på cirka 4200 MWh. Ejsing Fjernvarmeforsyning skulle derfor betale 530.000 kroner for varmen mod forventet 254.000 kroner Ejsing Fjernvarmeforsyning blev nødt til at hæve priserne med 30 procent. Man forsøgte sammen med Nord-Consult at få ændret aftalen med Fjerkræ slagteriet, men det var slagteriet ikke interesseret i. Samtidig henvendte man sig til et andet rådgivningsfirma, Plan og Projekt i Solbjerg ved Århus. – Vi ville godt have en uafhængig instans til at se på tallene for os, for vi har jo ikke megen viden om fjernvarme, forklarer H.P. Christensen. Plan og Projekt har påpeget væsentlige mangler i projektet. Ledningstabet, der er den varme, der forsvinder fra rørene ud i jorden, er ikke beregnet, som Nord-Consult burde og kunne have gjort, men skønnet og skønnet alt for lavt. Skønnet er blandt andet for lavt, fordi der i dette projekt er en transmis sions ledning fra slagteriet til byen, og dermed et større ledningstab end i byer udelukkende med fordelingsnet. Det store ledningstab betyder, at aftalen med Vinderup Fjerkræslagteri ikke er økonomisk fordelagtig for Ejsing Fjernvarmeforsyning. – Der er selvfølgelig ikke noget galt i at skønne et ledningstab, hvis man skønner rigtigt. Ledningstabet kan sagtens beregnes, hvilket leverandøren af rørene, AAB-I.C. Møller, jo faktisk også har gjort. Det viser en fax fra rørleverandøren til Nord-Consult, der bare ikke har brugt tallene og heller ikke selv på noget tidspunkt har beregnet ledningstabet, påpeger direktør Finn Duus fra Plan og Projekt. Nord-Consult har i sine økonomiske beregninger, der lå til grund for Ejsing-borgernes beslutning, skønnet ledningstabet til 20 procent, mens det reelt er 38 procent. I stedet for et skønnet ledningstab på 598 MWh er det reelt 1.682 MWh. Det betyder, at aftaget fra var me le ve ran døren, Vinderup Fjerkræ slag te ri, er væsentlig højere end den mængde, hvor prisen bliver den rene produktionspris. – Som det er nu, så stiger var meprisen for os alle, hver gang der kommer en ny forbruger på, fordi det ekstra forbrug bliver til den dyre takst, siger H.P. Christensen
KOMMUNEN STØTTER SAG MOD RÅDGIVEREN

Ejsing Fjernvarmeforsyning besluttede på en ekstraordinær generalforsamling i marts sidste år at indlede en voldgiftssag mod Nord-Consult med et krav på 1,6 millioner kroner. Vinde rup Kommune har besluttet at støtte Ejsing Fjernvarmeforsyning økonomisk ved at betale halvdelen af sagsomkostningerne på grund af de store uoverensstemmelser mellem rådgivers beregninger og de faktiske tal. Kommunen støtter også -Sevel Kraftvarme, der også har anlagt sag mod Nord-Consult for dårlig rådgivning, især omkring ledningstab. Ifølge formand for Sevel Kraftvarme, Jørgen Sørensen har Sevel Kraftvarme krævet tre millioner kroner af Nord-Consult: – Vi har et ledningstab på 32 procent, hvor de har sagt 12-16 procent. Vores akkumuleringstank er ikke stor nok, og der er i beregningerne af varmepriserne ikke taget højde for, at introduktionsrabatten fra Naturgas Midt/Nord falder bort. Vores varmepriser ligger nu og balancerer omkring olieprisen. Hos den sagsøgte rådgiver Nord-Consult ønsker direktør Jørgen Stadel ikke at kommentere de konkrete sager, så længe voldgiftssagen kører. – Generelt er problemerne i Ejsing jo ikke større end på andre barmarksprojekter i Danmark, projekteret mellem 1991 og 1993. Alle skønnede ledningstab på cirka 18 procent, hvor det reelle jo er mellem 30 og 35. Så hvorfor anlægger andre værker ikke sag mod deres rådgiver, spørger Jørgen Stadel. Han undrer sig også over, at Energistyrelsen, der som eneste instans har set alle sagerne, ikke har gjort anskrig, hvis der har været problemer i beregningerne. – Hvis Ejsing vinder den sag, vil der komme mange andre sager, for økonomien i Ejsing er ikke dårligere end andre. Man kan da undre sig over, at nogle af de værker, hvor fjernvarmeprisen ligger over oliereferencen, ikke anlægger sag, mener Jørgen Stadel.

//